ANADOLU'NUN SEÇİLMESİ NASIL OLDU?

 

Oğuzlar, önemli kararları, boyun ileri gelenlerini toplayarak ve danışarak alırlardı. Hatta karılarını bile böyle toplantılar da bulundururlar, onların görüşlerine de yer verirlerdi. Bu açıdan Türkler tutucu olmamışlardır. Hatta karılarının başlarını bile kapattırmazlardı. İleride yeri geldiğinde değinileceği üzere Honamlı yörüklerinin de uygulamaları aynıdır.

Bazı tarih kayıtlarına göre, Oğuzların Kınık boyunun başı Selçuk Bey, kurultayı toplayıp din konusunda karar alınmasını istemiştir. Oğul Çağrı Bey'se kurultayı yön seçiminde toplamıştır. İşte Çağrı Bey'in, Selçukluların başına geçmesi sonucu, o sıralarda Horasan, Maveraünnehr... dolaylarında akınlar düzenleyerek yaşayan Türkler, zaten içerilere Türk sızmış bulunan Anadolu'ya yönelmeye karar verdiler.

Türkler Orta Asya'dan göç edince yalnız Anadolu'ya değil, Dünyanın her yanına dağıldılar. En büyük akın ise Hazar'ın kuzeyinden Avrupa içlerine olan akınlardır. Büyük Hun İmparatorluğu oraya göçen Hunlar tarafından kurulmuştur. Daha sonra Balkanlar üzerine sarkanlar da olmuştur. Bulgarların Ogur Türklerinden olduğunu tarihler yazar. Keza Finlandiya ve Macaristan da Türk'tür. Macaristan'ın kurucusu Almış Oğlu Arpat (Arpacık) adında bir Türk. Nitekim Bizans tarihinde Macarlara Türk Macaristan'a ise Türkiye deniliyordu. Bugün bile Macaristan'ın uluslararası adı Hungaria, simgesi de "HUN" dur. Bu sözler Hun Türkleri'nin izidir. Macaristan'da hala bazı gelenekler ve Türkçe sözcükler yaşatılmaktadır. Örneğin, Belyeg=Belge, Tanu=Tanık, Sağra=Sarı, Alma=Elma, Arok=Arık, Tekno=Tekne, Tarlo=Tarla, Keçke=Keçi, Tyuk=Tavuk, Arpa=Arpa gibi.

Bugün Dünya'nın her yanında Türk vardır.

 

| Genel Olarak 
Yörük Boyunun İncelenmesi
| Kısaca
24 Oğuz Boyu
|
 


ispartaya.com