ISPARTA tarihi                      Myriokephalon Savaşı

PISIDIA IN ANTIOCHEIA

Pisidia in Antiocheia, Yalvaç'ın bir km. kuzeyinde olup hafif meyilli bir tepe üzerinde kurulmuştur. Tahminlere göre Pisidia bölgesindeki Antiocheia kenti,Selevkos soyundan gelen Kral Antiochos I'in (MÖ. 281-261) emri ile Lonya bölgesindeki Maiandros kenarındaki (Menderes nehri) Magnesia kentinden gelen göçmenler tarafından kurulmuştur.
Antik şehirde bugün Augustus Tapınağı, Kilise, Tiyatro, Bazilika, Agora ve Şehir kapıları, Hamamlar ve Su kemerlerinin kalıntılarını görmek mümkündür.
Antiocheia, Auvgustos zamanında Colonie Ceaserae diye anılıyordu. Colonia olduğu için merkezden emir beklemeden, Valiler tarafından müstakilen idare edilirdi. Antiocheia Pisidia eyaletinin merkezi idi. Bulunan kitabelerin üzerinde askerî unvan ve adların bulunuşu, aynı zamanda buranın askerî üs olduğunu göstermektedir. Aslı Roma'da bulunan ve Manumentum Ancyranum denilebilen ve Auvgustos'un kişiliğini bildiren kitabeler Antiocheia'da bulunmuştur. Bu durum Auvgustos zamanında,Antiocheia'nın Colonie Ceaserae'sı olduğunu gösterir. Antiocheia,maddî ve manevî değeri olan bir kent olmalıdır ki,bu kıymetlerin korunması için Pisidia kolonisinin merkezi olmuş ve Colonia Ceaseraris teşkilatı kurulmuştur.
Britanya Ansiklopedisi'nin 2. cildinde, "Küçük Asya'da Keşfiyat" adlı yazısında aslen İzmirli olan S.V.J.Arundel, kemerleri ve şehrin (Polisin) kalıntısını bulmuş ve bu tepeyi Strabon'un (Soqo) ismiyle tarif ettiğini belirtmiştir. Doğudan batıya uzanan Antiocheia Kilisesi ki, "...bu mabed Hz. İsa için en evvel takdis ve namına inşa edilen kilise"dir; Şarktaki derenin arkasında ve Hisarardı kuyusunun üzerinde mürtefi (Pavurya)nın bir kısmının oturduğu tepenin karşısındadır.Şehir bunun batısına tesadüf eder.Orada bir Sinagug-Yahudi havrası vardı. Resulleri Pavlos ile refiki Barnabas'ın misafir kabul ettikleri köşkler ile hükümdar sarayları oradaydı.
"Bâkus mabedi, tiyatro, biraz doğusunda ufak mabed emaresi, Auvgustos meydanı (Platoukusta)...eğer burası bir portakutkel, bir mabed idiyse ben Lotus veya Menarkos'un mabedi diyeceğim ki, bu mabude tayiyt Antiocheia'da cari idi"(Atabey'li Naci Kum, Yalvaç Armağanı,s.17-20).
Pavlos,Tarsus'a gelip yerleşmiş bir Musevi ailenin çocuğudur. Rüyasında "Saül, Saül, ne için bana zulmediyorsun?" sadası geldiği için Hristiyan olmuş, üçüncü kat göğe çekilmiştir (VOLTAIRE.Dictionnaire Philosophique,IV,82). Kıbrıs'tan sonra Antiocheia'ya gelip Tevratsız da Hıristiyanlığın olabileceğini vaaz etmiş ve müstakilen Hıristiyanlığı teşekkül ettirmiştir. Hz. İsa ise Hıristiyanlığı Tevrat'ın devamı gibi izah ediyordu. Pavlos yukarıda belirtilen ilk kiliseyi yaptırmıştır. Kabe Müslümanlar bakımından ne ise, Antiocheia'da yaptırılan ilk Hıristiyan kilisesi de o manadadır. Anadolu halkı bu kilise vaazlarına kütleler halinde geldiği için kilisenin hizmetine pek çok bina tahsis olunmuştu.
Hz. İsa, Meryem Hatun'u havariumlarına havale etmiştir. Hıristiyanlar, Roma İmparatorluğu tarafından çok sıkı şekilde takip ediliyordu. Buna rağmen Pavlos, Antiocheia'da Hıristiyanlığın temelini attığına göre en güvenilir yerin Antiocheia olduğu anlaşılır.Bu itibarla Meryem Hatun'un güvenliği saikiyle Pavlos'un yanında Antiocheia'ya gelmiş olması da muhtemeldir.
Hristiyanlığın ilk işaretleri Antiocheia'da olduğu için buraya hizmet Hıristiyanlığa hizmet sayılacaktır. Bu yüzden de Antiocheia kutsal bir şehirdir.

SULTANDAĞI GEÇİDİ (MYRİOKEPHALON) SAVAŞI >>